شبیه سازی و تحلیل سه بعدی

انجام تحلیل های تولیدی و صنعتی (جهت کاهش وزن و افزایش استحکام)
تحلیل استایک و داینامیک
شبیه سازی مکانیزم ها
تحلیل جریان مذاب در قالب پلاستیک