طراحی و مدل سازی سه بعدی

طراحی و مدلسازی کلیه قطعات و مجموعه ها با توجه به مواد و روش تولید آنها و استفاده از مهندسی معکوس 

بررسی تداخل ها و تعیین تلرانس های ابعادی و هندسی 

نقشه کشی صنعتی و ارائه نقشه های ساخت و مونتاژ
تحلیل استاتیکی و دینامیکی 
ارائه مشاوره در تمامی مراحل تولید بخصوص در تهیه طرح توجیحی