اعضا هیئت مدیره شرکت نوآوران ابتکار بنیان

کریم مصفا

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

فرشید مصفا

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد برق

حامد بروجردی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی مکانیک